ואדיו תצפהו ןוסחא - V.O.D
RT-V.O.D - רצומה םש
.החונו תרקובמ הריהמ הרוצב client -ה י"ע םתכישמו ,םיטמרופה לכב ןוסחיא יתוריש העיצמ הרבחה : עצומה ןורתפה
: רצומה תונורתי
לש ואדיוה ינכת לש לקו ריהמ לוהינ רשפאמ רשא ,RT-UPLOADER - ואדיו ןכות לוהינ תכרעמ לבקמ חוקלה *
.תינוציח תוברעתה לכ אלל ,(דועו םתפלחה ,םינכת תאלעה) חוקלה *
יביטקארטניא םוסרפ בוליש תרשפאמה ,RT-commercial - תומוסרפ לוהינ תכרעמ קפסל RealiTech תורשפאב *
.ואדיוה יבג לע *
.ןכותה תפישח תודוא םיקייודמ םינותנ תקפסמה תינבומ תוקיטסיטטס תכרעמ תקפסמ קטילאיר תרבח *