החטבא תונורתפ - Security
RT-CELL :רצומה םש
רלולסה ירישכמ תועצמאב (c.c.t.v) רוגס לגעמב היזיוולט -החטבאה תוכרעמב הייפצ רשפאמ :עצומה ןורתפה
.(ב"ויכו תרזוע תלפטמ ,קסעב הייפצ) 3-ה רודב
:רצומה תונורתי
תולת לכ אלל ,ישילשה רודב ראלולס רישכמ תועצמאב םהלש קסעב השענב תופצל םיקסע ילעבל רשפאמ *
.םוקמו ןמזב *
.אוהש גוס לכמ החטבא תכרעמ םלצא תמייק רשא תוחוקלל ,הנעמ ןתונ ןורתיפה *
,יתחטבאה ךרעמב יוניש אללו הבר תולקב חוקלה לכוי ,קטילאיר תרבח לש RT-CELL רצומה תשיכר י"ע *
.ישילש רוד רישכמ לכ י"ע תכרעמב תופצל *