קווישו םוסרפ - Marketing
יביטקארטניא םוסרפ בוליש תרשפאמה ,RT-commercial - תומוסרפ לוהינ תכרעמ החתיפ RealiTech תרבח
."V.O.D" -ה תורישב ןהו "יחה רודיש"-ה תורישב ןה ואדיוה יבג לעו