םייח םירודיש - Live
RT-Stream - רצומה םש
ירישכמ לא ,חוקלה לש טנרטניאה רתא לא רחבתש םוקמ לכמ יח ואדיו קפסל םיעדוי ונא : עצומה ןורתפה
.רחבתש םוקמ לכל םצעבו רתאה תוחוקל לש רלולסב 3-ה רודה
: תועצומה תויצפואה
קסע יתבמ יח רודיש תרבעהל - ןכות תריציל תיתשת תמקה / תמייק תומלצמ תיתשתל רוביח .א
.'וכו העונת תומלצמ , םינוינק , םינודעומ , םיבאפ :ןוגכ
, הנפוא תוגוצת , תועפוה, םיעוריא ,םיסנכ :ןוגכ םיימעפ דח םיעוריא לש רודיש - רודיש תנחת .ב
.דועו טרופס יקחשמ
.דועו תורחבנ תוינכות , תושדח : ןוגכ (IPTV) תינויזיוולט הידמ רודיש .ג
:ףסונב
םיקייודמ םינותנ תקפסמה תינבומ תוקיטסיטטס תכרעמ תורישה םע תקפסמ קטילאיר תרבח *
.ןכותה תפישח תודוא *
העירתמו ,םינושה םירודישה לש הפיצר הרקב תעצבמה ,רוטינ תכרעמ קטילאיר תרבח תושרב *
.רודיש תליפנ םע *
םוסרפ בוליש תרשפאמה ,RT-commercial - תומוסרפ לוהינ תכרעמ קפסל RealiTech תורשפאב *
.ואדיוה יבג לע יביטקארטניא *