ואדיו תצפהו ןוסחא - V.O.D
RT-V.O.D - רצומה םש
.החונו תרקובמ הריהמ הרוצב client -ה י"ע םתכישמו ,םיטמרופה לכב ןוסחיא יתוריש העיצמ הרבחה : עצומה ןורתפה
: רצומה תונורתי
לש ואדיוה ינכת לש לקו ריהמ לוהינ רשפאמ רשא ,RT-UPLOADER - ואדיו ןכות לוהינ תכרעמ לבקמ חוקלה *
.תינוציח תוברעתה לכ אלל ,(דועו םתפלחה ,םינכת תאלעה) חוקלה *
יביטקארטניא םוסרפ בוליש תרשפאמה ,RT-commercial - תומוסרפ לוהינ תכרעמ קפסל RealiTech תורשפאב *
.ואדיוה יבג לע *
.ןכותה תפישח תודוא םיקייודמ םינותנ תקפסמה תינבומ תוקיטסיטטס תכרעמ תקפסמ קטילאיר תרבח *


םייח םירודיש - Live
RT-Stream - רצומה םש
ירישכמ לא ,חוקלה לש טנרטניאה רתא לא רחבתש םוקמ לכמ יח ואדיו קפסל םיעדוי ונא : עצומה ןורתפה
.רחבתש םוקמ לכל םצעבו רתאה תוחוקל לש רלולסב 3-ה רודה
: תועצומה תויצפואה
קסע יתבמ יח רודיש תרבעהל - ןכות תריציל תיתשת תמקה / תמייק תומלצמ תיתשתל רוביח .א
.'וכו העונת תומלצמ , םינוינק , םינודעומ , םיבאפ :ןוגכ
, הנפוא תוגוצת , תועפוה, םיעוריא ,םיסנכ :ןוגכ םיימעפ דח םיעוריא לש רודיש - רודיש תנחת .ב
.דועו טרופס יקחשמ
.דועו תורחבנ תוינכות , תושדח : ןוגכ (IPTV) תינויזיוולט הידמ רודיש .ג
:ףסונב
םיקייודמ םינותנ תקפסמה תינבומ תוקיטסיטטס תכרעמ תורישה םע תקפסמ קטילאיר תרבח *
.ןכותה תפישח תודוא *
העירתמו ,םינושה םירודישה לש הפיצר הרקב תעצבמה ,רוטינ תכרעמ קטילאיר תרבח תושרב *
.רודיש תליפנ םע *
םוסרפ בוליש תרשפאמה ,RT-commercial - תומוסרפ לוהינ תכרעמ קפסל RealiTech תורשפאב *
.ואדיוה יבג לע יביטקארטניא *


החטבא תונורתפ - Security
RT-CELL :רצומה םש
רלולסה ירישכמ תועצמאב (c.c.t.v) רוגס לגעמב היזיוולט -החטבאה תוכרעמב הייפצ רשפאמ :עצומה ןורתפה
.(ב"ויכו תרזוע תלפטמ ,קסעב הייפצ) 3-ה רודב
:רצומה תונורתי
תולת לכ אלל ,ישילשה רודב ראלולס רישכמ תועצמאב םהלש קסעב השענב תופצל םיקסע ילעבל רשפאמ *
.םוקמו ןמזב *
.אוהש גוס לכמ החטבא תכרעמ םלצא תמייק רשא תוחוקלל ,הנעמ ןתונ ןורתיפה *
,יתחטבאה ךרעמב יוניש אללו הבר תולקב חוקלה לכוי ,קטילאיר תרבח לש RT-CELL רצומה תשיכר י"ע *
.ישילש רוד רישכמ לכ י"ע תכרעמב תופצל *


קווישו םוסרפ - Marketing
יביטקארטניא םוסרפ בוליש תרשפאמה ,RT-commercial - תומוסרפ לוהינ תכרעמ החתיפ RealiTech תרבח
."V.O.D" -ה תורישב ןהו "יחה רודיש"-ה תורישב ןה ואדיוה יבג לעו