101 'סמ הרשמ - QA הנכות תוקידב ת/שיא
.ןויסינ ילעבל תופידע .הנכות תקידב תויגולודותמב עדי םע (QA) הנכות תוקידב ת/שיא ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ

102 'סמ הרשמ - QA ת/סדנהמ
.תרושקת תוכרעמ לש הרמוח תוקידבב ןויסינ םע הנכות / הרמוח סדנהמ ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ

103 'סמ הרשמ - C/C++ ,Java ת/תנכתמ
.הקינורטקלא וא/ו בשחמה יעדמב תוחפל ןושאר ראות שרדנ.C/C++ ,Java ת/תנכתמ ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ

104 'סמ הרשמ - ASP.NET ת/תנכתמ
.תוריהמבו ץחלב הדובע תלוכיו תוחפל הנש לש ןויסינ םע ASP.NET - ב תנכתמ ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ

55 'סמ הרשמ - ביטקארטניאו םירתא ת/בצעמ
.Flash, FreeHand, PhotoShop - ב עדי לעב הסונמו ת/יתריצי םירתא ת/בצעמ ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ

56 'סמ הרשמ - WebMaster
.JavaScript - ו Html - ב האלמ הטילשו טנרטניא ירתא לועפתב חכומ ןויסינ םע WebMaster ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ

200 'סמ הרשמ - ואדיו ת/ךרוע
.Streaming - ו ואדיו דודיק ,ילאטיגיד ואידיוב עדיו ןויסינ שרדנ .הרבחה תוכרעמל ותמאתהו ואדיו תכירעל יאנכט ה/שורד
.הרשמה 'סמ תא העדוהה אשונב ןייצל שי ,info@reali-tech.com ל"אודה תבותכל םייח תורוק חולשל אנ