:הרבחה ליפורפ
םוחתב םירבוגו םיכלוה םיכרצל הנעמ תתל מ"ע המקוה רשא ,תימנידו הריעצ הרבח הניה מ"עב RealiTech תרבח
.רלולסבו טנרטניאב ואדיוה
תולקו םינותנה תסיחד תוכיאב םיידוחייו ישילשה רודבו טנרטניאב דנואסו ואדיו ירודיש תרבעהב םיחמתמ ונא
.םיפוצל םתרבעה תוריהמו
.חוקלה ייכרצל ישיא ןפואב םימאתומה םיידוחייו םייתריצי תונורתפ תקפסמה חותיפ תקלחמ RealiTechתרבחל
: םיללוכה םיתוריש ןווגמ תקפסמ RealiTech תרבח
.(דועו תיטנרטניא היזיוולט ,חטשהמ םיבכרומ םירודיש ,םייח םירודיש) · Live Streaming Video
.(םינויכרא םירודיש , השירד יפל ואדיו) VOD תוכרעמ לוהינו המקה <
.ואדיוה ג"ע תויביטקארטניא תומוסרפ לוהינ תכרעמ <
.ליימ ואדיו <
.CCTV -ה םוחתל תוידוחיי תוירלולס ואדיו תויצקילפא <

:הרבחה ןוזח
םינימז ויהי רשא ,רלולסבו טנרטניאב ואדיוה םוחתב הצקל הצקמ תונורתפ קפסל הרטמכ הביצמ RealiTech
.תוישומיש תניחבמ ןהו רוחמת תניחבמ ןה ,דחאכ םילודגו םינטק םיקסעל
ואדיוה תרושב תא ץיפהל מ"ע ,רתויב יתוכיאהו םלתשמה ,ליעיה ןורתפה ןתמב םיבאשמ םיעיקשמ ונא
.חוקלו חוקל לכלו רתאו רתא לכל
תובייוחמו תוניגה ,תונימא לע םיתתשומה חווט יכורא םירשק היתוחוקל םע םייקל תפאוש RealiTech
.תפתושמ החלצהל

:היגולונכט
רודישה תא תוסחוד ,יגולנא יח רודיש לש הדיכל תועצבמ RealiTech תרבח לש RT Stream - ה תוכרעמ
.קושב הבוטה תוכיאב ,םישרודה ללכל תינמז וב רודישה תפישח תורשפאמ םתרזעבו םיידועיי םיתרשל
,תידועיי הרמוח תרזעב דנואסה תא סוחדל התלוכי לשב תידוחיי הניה ונתושרבש הסיחדה תכרעמ
סיטרכ ןיבו דנואסה תסיחדל תשרדנה הרמוחה ןיב וז הדרפה .עדימה חפנ תא תיתועמשמ הניטקמ ךכבו
.ןפוד תאצוי תוכיאו חוקלל תורישה תלזוה תרשפאמ ןטק הרובעת חפנ תריציו ואידיוה תדיכל
ךכבו ,בשחמו בשחמ לכב אצמנה ,windows media player טמרופב םירבעומ קטילאיר תרבח ירודיש
חוקלה לש טנרטניאה רתאב גצוי רודישה .'דכו active-x \ הנכות תדרוהב החריטה חוקלהמ תכסחנ
.ספה בחורל םאתהב ,רחבי רשא היצולוזרבו