החמתמה Reali-Tech תרבחל םיאבה םיכורב
טנרטניאב ואדיו ינכת תצפהו לוהינ ,רודישב
.םלועבו ץראב תוירלולסה תותשרבו
תרבעהב רתיה ןיב החמתמ Reali-Tech תרבח
,רלולסהו טנרטניאה תיידמב םייח םירודיש
םוסרפ יתוריש ,VOD תוכרעמ לוהינו המקה
.CCTV - ה םוחתל תוירלולס תויצקילפאו הצפהו
הרבחה תלעופ ןהב תויגולונכטה תומרופטלפה
ףיצר ןפואב ואדיו ירודיש תמרזה תורשפאמ
.קושב תמייקה רתויב ההובגה תוכיאבו
תונורתפ םודיק םיללוכ הרבחה יתוריש
ןהו טנרטניאה םוחתב ןה "הצקל הצק"מ
.רלולסה םוחתב
תורישה תליבח תא העיצמ Reali-Tech תרבח
קיודמב תמאתומה ,רתויב הפיקמהו הבחרה
חוקלה יכרצל